ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

Global Insight Ep.30 - อะโทมี่ อินโดนีเซีย

จำนวนผู้เข้าชม 2,258 วันที่
พิมพ์
Global Insight Ep.30
ตอน... แนะนำสำนักงานอะโทมี่ สาขาอินโดนีเซีย & แบ่งปันประสบการณ์จากผู้นำต่างประเทศ2
- บทสัมภาษณ์สมาชิกอะโทมี่ อินโดนีเซีย
- บทสัมภาษณ์ผู้จัดการอะโทมี่ อินโดนีเซีย
- แบ่งปันประสบการณ์จากสาขามาเลเซีย
- แบ่งปันประสบการณ์จากสาขาประเทศไทย

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

Global Insight Ep.30 - อะโทมี่ อินโดนีเซีย

Global Insight Ep.30 ตอน... แนะนำสำนักงานอะโทมี่ สาขาอินโดนีเซีย & แบ่งปันประสบการณ์จากผู้นำต่างประเทศ2 - บทสัมภาษณ์สมาชิกอะโทมี่ อินโดนีเซีย - บทสัมภาษณ์ผู้จัดการอะโทมี่ อินโดนีเซีย - แบ่งปันประสบการ

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC