ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

Sharon Rose Master Promotion Trip in Taiwan 2023

จำนวนผู้เข้าชม 207 วันที่
พิมพ์
Sharon Rose Master Promotion Trip in Taiwan
31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2023

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

Sharon Rose Master Promotion Trip in Taiwan 2023

Sharon Rose Master Promotion Trip in Taiwan 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2023

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    GLOBAL GSMC