#សិមាជិក

62 results of the search.
VIDEO
អ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិ Auto Consumer 25 : 32
Cambodia
អ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិ Auto Consumer

អ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិ Auto Consumer
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ចំណាប់ យ៉េកហួរ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៣ មេសា ២០២២ នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជោគជ័យអាតូមីកម្ពុជា
លោកអ្នកនឹងអាចទទួលចំណេះដឹងពីវីដេអូនេះដូចជា៖
១. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវកសាងអតិថិជនស្វ័យប្រវត្តិ?
២. អ្នកណាជាអតិថិជនស្វ័យប្

Views 258 7 Date of filming
VIDEO
ពិធីឡើង​ដំណែង​ហ្សេរ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ថ្មី 04 : 26
Cambodia
ពិធីឡើង​ដំណែង​ហ្សេរ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ថ្មី

ពិធីឡើង​ដំណែងហ្សេរ៉ុនរ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ថ្មី
ថ្ងៃទី​ 22 ខែមករា ឆ្នាំ20202 អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំ
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នាសាល ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ
ក្នុងនោះមានសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាមួយពីររូប ទទួលដំណែងជាហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ។
អបអរសាទរហ្សេរ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ​ ដា បុរីសីមា និ​ង​ហ្ស

Views 351 4 Date of filming
VIDEO
ពិធីឡើង​ដំណែងស្តារ​​​ម៉ាស្ទ័រថ្មី 10 : 35
Cambodia
ពិធីឡើង​ដំណែងស្តារ​​​ម៉ាស្ទ័រថ្មី

ពិធីឡើង​ដំណែងស្តារ​​​ម៉ាស្ទ័រថ្មី
ថ្ងៃទី​ 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020​ អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំ
សិក្ខាសាលា​អំពី​ភាព​ជោគជ័យ​ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលទទួលទំនិញអាតូមីកម្ពុជា
ក្នុងនោះមានសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាមួយរូប ទទួលដំណែងជាស្តារម៉ាស្ទ័រ
អបអរសាទរស្តារម៉ាស្ទ័រ ឡាយ​ អំរុង។
 

Views 775 23 Date of filming
VIDEO
របៀបសរសេរនាដកថានៃជីវិត 08 : 27
Cambodia
របៀបសរសេរនាដកថានៃជីវិត

របៀបសរសេរនាដកថានៃជីវិត
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ ដាយម៉ុនម៉ាស្ទ័រ ហ៊ី គីមនា
ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 332 6 Date of filming
VIDEO
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី 34 : 12
Cambodia
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី

ទស្សនៈរិស័យអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយស្តារម៉ាស្ទ័រ ជា វិមាន
ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 335 10 Date of filming
VIDEO
អូតូសេល​ម៉ាស្ទ័រ 29 : 50
Cambodia
អូតូសេល​ម៉ាស្ទ័រ

អូតូសេល​ម៉ាស្ទ័រ
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ ដាយម៉ុនម៉ាស្ទ័រ ហង្ស បុប្ផា
ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 256 5 Date of filming
VIDEO
ទម្រង់អាជីវកម្មឈានមុខអាតូមី 18 : 34
Cambodia
ទម្រង់អាជីវកម្មឈានមុខអាតូមី

ទម្រង់អាជីវកម្មឈានមុខអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ ហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា
ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី អនឡាញនៅ​ PGCT។

Views 663 17 Date of filming
VIDEO
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី 27 : 21
Cambodia
ទស្សនៈរិស័យអាតូមី

ទស្សនៈរិស័យអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ វ៉ាត ណារិន
ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមីអនឡាញនៅ​ PGCT​ Center

Views 595 13 Date of filming
VIDEO
អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ 16 : 31
Cambodia
អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ

អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ
ធ្វើបទបង្ហាញដោយហ្សេរ៉ុនរ៉ូសម៉ាស្ទ័រ ដាច័ន្ទ ឆ្ឆ័យា
ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី
នៅ​ ដឺព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ។

Views 648 30 Date of filming
VIDEO
ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខអាតូមី 18 : 58
Cambodia
ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខអាតូមី

ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​ស្តារម៉ាស្ទ័រ ឡាយ អំរុង
ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុង​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័អាតូមី
នៅ​ ដឺព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ។
 

Views 759 23 Date of filming
VIDEO
ការតស៊ូក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់សមាជីកអាតូមីកម្ពុជា 07 : 42
Cambodia
ការតស៊ូក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់សមាជីកអាតូមីកម្ពុជា

ការតស៊ូក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់សមាជីកអាតូមីកម្ពុជា
ជីវប្រវត្តិ និងការ​តស៊ូធ្វើជំនួញអាតូមីរបស់
ស្តារម៉ាស្ទ័រ ញ៉ឹល លី

Views 438 17 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream