#សិក្ខាសាលាអប់រំ

237 results of the search.
VIDEO
វិធីផ្លាស់​ប្តូរ​អា​ជីវ​កម្ម​លំបាក​អោយ​ក្លាយ​ជា​អាជីវកម្ម​ដែល​ងាយ​ស្រួល 04 : 46
Cambodia
វិធីផ្លាស់​ប្តូរ​អា​ជីវ​កម្ម​លំបាក​អោយ​ក្លាយ​ជា​អាជីវកម្ម​ដែល​ងាយ​ស្រួល new

វិធីផ្លាស់​ប្តូរ​អា​ជីវ​កម្ម​លំបាក​អោយ​ក្លាយ​ជា​អាជីវកម្ម​ដែល​ងាយ​ស្រួល

Views 183 8 Date of filming
VIDEO
ទិដ្ឋភាពរួមនៃ​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ2022 04 : 55
Cambodia
ទិដ្ឋភាពរួមនៃ​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ2022

ទិដ្ឋភាពរួមនៃ​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ2022

Views 212 7 Date of filming
VIDEO
គុណតម្លៃដែលមានតម្លៃជាងទឹកលុយអាចជំរុញចិត្តមនុស្សបាន​ [Humanities011] 06 : 04
Cambodia
គុណតម្លៃដែលមានតម្លៃជាងទឹកលុយអាចជំរុញចិត្តមនុស្សបាន​ [Humanities011]

គុណតម្លៃដែលមានតម្លៃជាងទឹកលុយអាចជំរុញចិត្តមនុស្សបាន​
VALUES MORE VALUABLE THAN MONEY CAN MOTIVATE PEOPLE [Humanities011]

Views 346 8 Date of filming
VIDEO
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) - វិធីសាស្រ្តជោគជ័យនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ 06 : 09
Cambodia
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) - វិធីសាស្រ្តជោគជ័យនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point)
វិធីសាស្រ្តជោគជ័យនៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

Views 481 23 Date of filming
VIDEO
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ ការតាំងចិត្តមួយដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យ 04 : 57
Cambodia
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ ការតាំងចិត្តមួយដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យ

គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point)
ការតាំងចិត្តមួយដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យ

Views 172 1 Date of filming
VIDEO
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ អាជីវកម្មថ្មីមានភាពលេចធ្លោជាងអាជីវកម្មទូទៅនឹងចូលទៅក្នុងសម័យបន្ទាប់ 06 : 13
Cambodia
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ អាជីវកម្មថ្មីមានភាពលេចធ្លោជាងអាជីវកម្មទូទៅនឹងចូលទៅក្នុងសម័យបន្ទាប់

គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point)
អាជីវកម្មថ្មីមានភាពលេចធ្លោជាងអាជីវកម្មទូទៅនឹងចូលទៅក្នុងសម័យបន្ទាប់

Views 280 4 Date of filming
VIDEO
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ លក្ខខណ្ឌតែមួយគត់អាចក្លាយជា​សមាជិកអ្នក​ធ្វើ​អាជីវកម្ម 04 : 58
Cambodia
គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point) -​ លក្ខខណ្ឌតែមួយគត់អាចក្លាយជា​សមាជិកអ្នក​ធ្វើ​អាជីវកម្ម

គំនិត​គួរពិចារណា (Think Point)
លក្ខខណ្ឌតែមួយគត់អាចក្លាយជា​សមាជិកអ្នក​ធ្វើ​អាជីវកម្ម

Views 224 2 Date of filming
VIDEO
មេរៀនសុខភាព-មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពទូទៅ 19 : 07
Cambodia
មេរៀនសុខភាព-មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពទូទៅ

មេរៀនសុខភាព-មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពទូទៅ
បង្ហាញដោយលោក​វិជ្ជបណ្ឌិត ហង្ស ដារ៉ា

Views 117 4 Date of filming
VIDEO
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP26) 31 : 26
Cambodia
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP26)

អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP26)
ការប្រជុំមួយដែលតម្រូវឱ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុម និងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលជាជំនួយក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី។
កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវផ្តល់ខ្លឹមសារនៃការផ្សាយតាមអនឡាញ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានពីអាជីវកម្មអាតូមី
និង អប់រំដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពរបស

Views 98 1 Date of filming
VIDEO
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP25) 36 : 18
Cambodia
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP25)

អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP25)
ការប្រជុំមួយដែលតម្រូវឱ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុម និងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលជាជំនួយក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី។
កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវផ្តល់ខ្លឹមសារនៃការផ្សាយតាមអនឡាញ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានពីអាជីវកម្មអាតូមី
និង អប់រំដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពរបស

Views 89 2 Date of filming
VIDEO
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP24) 34 : 59
Cambodia
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP24)

អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP24)
ការប្រជុំមួយដែលតម្រូវឱ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុម និងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលជាជំនួយក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី។
កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវផ្តល់ខ្លឹមសារនៃការផ្សាយតាមអនឡាញ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានពីអាជីវកម្មអាតូមី
និង អប់រំដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពរបស

Views 83 0 Date of filming
VIDEO
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP23) 35 : 46
Cambodia
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP23)

អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP23)
ការប្រជុំមួយដែលតម្រូវឱ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុម និងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលជាជំនួយក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី។
កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវផ្តល់ខ្លឹមសារនៃការផ្សាយតាមអនឡាញ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានពីអាជីវកម្មអាតូមី
និង អប់រំដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពរបស

Views 66 0 Date of filming
VIDEO
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP22) 36 : 32
Cambodia
អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP22)

អរុណសួស្តីអាតូមី - Good Morning Atomy (EP22)
ការប្រជុំមួយដែលតម្រូវឱ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុម និងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលជាជំនួយក្នុងអាជីវកម្មអាតូមី។
កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវផ្តល់ខ្លឹមសារនៃការផ្សាយតាមអនឡាញ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានពីអាជីវកម្មអាតូមី
និង អប់រំដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពរបស

Views 63 0 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream