#ព័ត៌មាននិង​បណ្តុំរូបភាព

63 results of the search.
ARTICLE
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជា
Cambodia
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជា

កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈ នៅខេត្តសៀមរាប
MAKE THE EARTH GET HEALTHY WITH US
#atomykh#aploging
 

Views 23 0 Date of filming
ARTICLE
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងសៀមរាប)_19-02-2023
Cambodia
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងសៀមរាប)_19-02-2023

*******អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (សៀមរាប )*******
ថ្ងៃទី19 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2023​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃនៅទីតំាងសណ្ឋាគារ សុខា សៀមរាប
សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Views 21 0 Date of filming
ARTICLE
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងបាត់ដំបង)-18-02-2023
Cambodia
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងបាត់ដំបង)-18-02-2023

******អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងបាត់ដំបង)******
ថ្ងៃទី18 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2023​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃនៅទីតំាងសាលចំរើនសិរី មង្គល
សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Views 16 0 Date of filming
ARTICLE
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29​ ខែតុលា ឆ្នាំ2022
Cambodia
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29​ ខែតុលា ឆ្នាំ2022

នេះជាកម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជា
(Atomy Success Academy Cambodia) នៅថ្ងៃទី29​ ខែតុលា ឆ្នាំ2022។​

Views 188 0 Date of filming
ARTICLE
ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េរបស់សមាជិកអាតូមីកម្ពុជា 2022
Cambodia
ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េរបស់សមាជិកអាតូមីកម្ពុជា 2022

នេះជាសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េ
របស់​សមាជិក​អាតូមីកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី10​-14 ខែតុលា ឆ្នាំ2022
សូមរីករាយទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏សប្បាយរីករាយមួយនេះ!


Views 80 1 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មី
Hello! Welcome

Views 49 1 Date of filming
ARTICLE
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងកំពង់ចាម)_10-09-2022
Cambodia
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងកំពង់ចាម)_10-09-2022

******អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (កំពង់ចាម​)******
ថ្ងៃទី10 ខែកញ្ញា​ ឆ្នំា 2022​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ
នៅទីតំាងដឹម៉ៃ ប៊េន ព្រីមៀរសេនធ័រ​​​ (The Mai Ben Premiere Center​)
សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Views 29 1 Date of filming
ARTICLE
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងព្រះសីហនុ)_03-09-2022
Cambodia
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងព្រះសីហនុ)_03-09-2022

******អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងព្រះសីហនុ)******
ថ្ងៃទី03 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ
នៅទីតំាងសណ្ឋាគារសណ្ឋាគាឯករាជ្យ (Independence Hotel)
សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Views 33 1 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី27 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី27 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី27 ខែសីហា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មី
Hello! Wel

Views 54 0 Date of filming
ARTICLE
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងសៀមរាប)_14-08-2022
Cambodia
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងសៀមរាប)_14-08-2022

******អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងសៀមរាប)******
ថ្ងៃទី14 ខែសីហា ឆ្នាំ2022​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ
នៅទីតំាងសណ្ឋាគារសុខាអង្គរសណ្ឋាគារ (Sokha Angkor Resort)
សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Views 21 0 Date of filming
ARTICLE
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងបាត់ដំបង)-13-08-2022
Cambodia
អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងបាត់ដំបង)-13-08-2022

******អាតូមី-សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ (ក្រុងបាត់ដំបង)******
ថ្ងៃទី13 ខែសីហា ឆ្នាំ2022​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ
នៅទីតំាងសាលមហោស្រពស្ទឹងសង្កែ (Stung Sanke Theater Hall)
សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Views 26 0 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃ

Views 66 0 Date of filming
ARTICLE
ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ
Cambodia
ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ hot

ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ
កាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 កន្លងទៅនេះពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការនូវរថយន្តក្រុងដែលមានបំពាក់បរិក្ខារខាវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលចល័តជូនប្រជាជនកម្ពុជាដោយមិនគិតថ្លៃនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល។ ពិធ

Views 422 1 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី25ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃន

Views 68 0 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី12 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022  (ក្រុងសៀមរាប)
Cambodia
សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី12 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងសៀមរាប)

សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី12 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022​ (ក្រុងសៀមរាប)
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី12 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ
ក្នុង​ក្រុងសៀមរាប នៅសណ្ឋាគារសុខាសៀមរាប​ ។ស្ថិតក្នុងបរិយ៉ាកាស​ដ៏សែនរីករាយនេាះផងដែរ​
មានសមាជិកអាតូមីចូលរួមប្រមាណ

Views 100 0 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី11 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022​  (ក្រុងបាត់ដំបង)
Cambodia
សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី11 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022​ (ក្រុងបាត់ដំបង)

សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី11 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022​  (ក្រុងបាត់ដំបង)
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី11 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022​ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃ
ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង នៅសណ្ឋាគារខេមរ៉ាបាត់ដំបង១​។ ស្ថិតក្នុងបរិយ៉ាកាស​ដ៏សែនរីករាយនេាះផងដែរ​
មានសមាជិកអាតូមីចូល

Views 71 1 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី28 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី28 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី28​ ខែឧសភា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃន

Views 222 0 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២
Cambodia
សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២

សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល
នៅថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា
សម្រាប់ថ្នាក់ដឹក​នាំតំណែងអូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ចំនួន 41កូដ នៅ​ គីរីម៉ោនធេន រីស៊ត។
Autosale Master Global Leadership Workshop
On 28-30, April 2022

Views 628 8 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី23 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី23 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី23ខែមេសា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះ

Views 337 2 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី26 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី26 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)


សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី26 ខែមីនា ឆ្នាំ2022
សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជា
ក្នុងសិក្ខាសាលានេះលោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្

Views 146 1 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream