#ព័ត៌មាននិង​បណ្តុំរូបភាព

46 results of the search.
ARTICLE
សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២
Cambodia
សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២

សិក្ខាសាលាថ្នាក់​ដឹកនាំ​អូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល
នៅថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា
សម្រាប់ថ្នាក់ដឹក​នាំតំណែងអូតូសេលម៉ាស្ទ័រហ្គូបបល ចំនួន 41កូដ នៅ​ គីរីម៉ោនធេន រីស៊ត។
Autosale Master Global Leadership Workshop
On 28-30, April 2022

Views 355 8 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី23 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី23 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី23ខែមេសា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះ

Views 262 1 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី26 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី26 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)


សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី26 ខែមីនា ឆ្នាំ2022
សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជា
ក្នុងសិក្ខាសាលានេះលោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្

Views 106 1 Date of filming
ARTICLE
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G3 (ABR Day)
Cambodia
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G3 (ABR Day)

វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day)
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី៣ (ABR Day)
ចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី នឹងបទពិសោធន៍ល្អៗ ថ្មីៗពីការធ្វើជំនួញអាតូមីមាននៅក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course។
សូមរីករាយទស្សនាកម្រងរូបភាពដូចតទៅ៖ សូមអរគុណ!Views 72 1 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2022 (ក្រុងភ្នំពេញ) hot

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី22 ខែមករា ឆ្នាំ2022
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ

Views 309 2 Date of filming
ARTICLE
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G2 (ABR Day)
Cambodia
វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day) - Atomy Online ABR Course G2 (ABR Day)

វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day) សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course ជំនាន់ទី២ (ABR Day)
ចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី នឹងបទពិសោធន៍ល្អៗ ថ្មីៗពីការធ្វើជំនួញអាតូមីមាននៅក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺន ABR Course។
សូមរីករាយទស្សនាកម្រងរូបភាពដូចតទៅ៖ សូមអរគុណ!

Views 510 0 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១
Cambodia
សិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១

សិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា
នៅ​ថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិសេសអាតូមីកម្ពុជា
សម្រាប់ថ្នាក់ដឹក​នាំតំណែងអូតូសេលម៉ាស្ទ័រចំនួន 38កូដ នៅ​ណាតាយ៉ា រីហ្សត។

Views 664 5 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2021 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី22 ខែមករា​ ឆ្នាំ2021 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី22 ខែមករា ឆ្នាំ2021
សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ

Views 842 3 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី-ATOMY SUCCESS ACADEMY (ONLINE SEMINAR)_26-12-2020
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី-ATOMY SUCCESS ACADEMY (ONLINE SEMINAR)_26-12-2020

សួស្តី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមី ក្នុងសិក្ខាសាលានេះ
លោកអ្នកព្រមទាំងសមាជិកអាតូមីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងជំនួញអាតូមី
នឹងចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាជិកដែលទទួលដំណែងថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះ វេគ្មិនដែលចូលចែករំលែកនូវបទបង្ហាញ ក្នុងនោះរួមមាន៖
Hello! Welcome to At

Views 698 3 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី24 ខែតុលាឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី24 ខែតុលាឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី46
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី24 ខែតុលាឆ្នាំ2020
ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នាសាល ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ
ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ គេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់សមាជិកអាតូមីចំនួន ជាង2000នាក់
១. ហ្សេ​រ៉ុន​រ៉ូស​ម៉ាស្ទ័រ សួន​ សុ

Views 473 3 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី45
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020
ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នាសាល ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ
ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ គេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់សមាជិកអាតូមីចំនួន ជាង1000នាក់
១. សេល​ម៉ាស្ទ័រ គីម ចាន់ធូ (សច្ចា

Views 728 3 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់អាតូមីកម្ពុជា
Cambodia
សិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់អាតូមីកម្ពុជា

សិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់អាតូមីកម្ពុជា
Atomy Cambodia Leaders Seminar

អាតូមី៖ កាលពីថ្ងៃទី២៨​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់អាតូមីកម្ពុជា។
ក្នុងនោះមាន​សមាជិក​ដែលមានដំណែងអូតូសេលម៉ាស្ទ័រ​ចំនួន ៣៤រូប និងវត្តមានរបស់លោកនាយក​សាខា​ លីម ហ្យុនស៊

Views 682 3 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី28 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី28 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី44
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី28 ខែសីហាឆ្នាំ2020
ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នាសាល ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ
ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ គេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់សមាជិកអាតូមីចំនួន ជាង1000នាក់
១. ដាយមុន​ម៉ាស្ទ័រ ខិល​ សុីវ៉េត (ស

Views 463 17 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមី ថ្ងៃទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 (ក្រុងភ្នំពេញ)

 សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី43
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី24 ខែកក្កដាឆ្នាំ2020
ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នាសាល ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ
ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ គេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់សមាជិកអាតូមីចំនួន ជាង1000នាក់
១. ដាយមុន​ម៉ាស្ទ័រ ប៉ាច់ ​យុត (

Views 1,006 9 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមី
Cambodia
សិក្ខាសាលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមី

សិក្ខាសាលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមី

អាតូម៖ ថ្ងៃទី10 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2020 ក្រុមហ៊ុនអាតូមីបាន​រៀងចំ​​សិក្ខាសាលាសម្រាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមី
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាលើកដំបូង ដែលក្រុមហ៊ុនបាន​រៀងចំ​​សិក្ខាសាលាសម្រាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល។
កម្មវិធីនេះធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអាតូមី ដែលមាន​ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលចូល

Views 1,525 11 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី21 ខែធ្នូ  ឆ្នាំ2019 (ក្រុងភ្នំពេញ)
Cambodia
សិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃរបស់អាតូមី ថ្ងៃទី21 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 (ក្រុងភ្នំពេញ) hot

អាតូមីកម្ពុជា៖ ថ្ងៃទី21 ខែធ្នូ  ឆ្នាំ2019 កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃនៅ​ក្រុងភ្នំពេញ នាសណ្ឋាគារ​ហ្គា​ឌិន​ ស៊ី​ធី។ ស្ថិតក្នុងបរិយ៉ាកាស​ដ៏សែនរីករាយនេាះផងដែរ​មានវត្តមាន​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោក​ស្ថាបនិក​ បាក់ ហាន់​ហ្គីល ព្រ​មទាំងសមាជិកអាតូមីចូលរួមប្រមាណ ​1400នាក

Views 374 5 Date of filming
ARTICLE
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី29
Cambodia
សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី29

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យអាតូមីលើកទី29
អាតូមីកម្ពុជា៖ កាលពីថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2019 ក្រុមហ៊ុន​អាតូមី​បាន​រៀបចំសិក្ខាសាលា​អំពីភាព​ជោគជ័យ នៅក្រុងភ្នំពេញ នា​សាល​មហោ​ស្រប​កោះ​ពេជ្រ។
ក្នុងកម្មវិធីនេះ​ផង​ដែរ​ គេសង្កេត​ឃើញ​មានវត្តមាន​របស់​សមាជិក​អាតូមីចំនួន​ ជាង​ 3000នាក់
ព្រមទាំងសេលម៉ាស្ទ័រ

Views 281 2 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream