#ថ្នាក់អប់រំមនុស្សជាតិ

11 results of the search.
VIDEO
គុណតម្លៃដែលមានតម្លៃជាងទឹកលុយអាចជំរុញចិត្តមនុស្សបាន​ [Humanities011] 06 : 04
Cambodia
គុណតម្លៃដែលមានតម្លៃជាងទឹកលុយអាចជំរុញចិត្តមនុស្សបាន​ [Humanities011]

គុណតម្លៃដែលមានតម្លៃជាងទឹកលុយអាចជំរុញចិត្តមនុស្សបាន​
VALUES MORE VALUABLE THAN MONEY CAN MOTIVATE PEOPLE [Humanities011]

Views 110 0 Date of filming
VIDEO
មនុស្សនិយមមើលតែអ្វីដែលខ្លួនចង់ឃើញតែប៉ុណ្ណោះ [Humanities08] 06 : 51
Cambodia
មនុស្សនិយមមើលតែអ្វីដែលខ្លួនចង់ឃើញតែប៉ុណ្ណោះ [Humanities08]

មនុស្សនិយមើលតែអ្វីដែលខ្លួនចង់ឃើញតែប៉ុណ្ណោះ [Humanities08]
PEOPLE ONLY SEE WHAT THEY WANT TO SEE [Humanities08]

Views 109 2 Date of filming
VIDEO
វិធីការពារកុំអោយខ្សែរសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងប្រព័ន្ធមួយឈប់ដំណើរការ [Humanities 06] 06 : 58
Cambodia
វិធីការពារកុំអោយខ្សែរសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងប្រព័ន្ធមួយឈប់ដំណើរការ [Humanities 06]


វិធីការពារកុំអោយខ្សែរសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងប្រព័ន្ធមួយឈប់ដំណើរការ [Humanities 06]
HOW NOT TO BREAK THE BOARD [Humanities 06]

Views 85 0 Date of filming
VIDEO
ទំនាក់ទំនងរវាង 04 : 59
Cambodia
ទំនាក់ទំនងរវាង "ខ្ញុំនិងអ្នក" Vs "ខ្ញុំហើយនិងវា" [Humanities03]

ទំនាក់ទំនងរវាង "ខ្ញុំនិងអ្នក" Vs "ខ្ញុំហើយនិងវា"
THE RELATIONSHIP BETWEEN ME AND YOU VS. ME AND THAT

Views 223 0 Date of filming
VIDEO
ទំនុកចិត្ត បង្កើនភាពរឹងមាំនៃ​សម្ព័ន-Without trust, The Organization can not stand [Humanities01] 05 : 55
Cambodia
ទំនុកចិត្ត បង្កើនភាពរឹងមាំនៃ​សម្ព័ន-Without trust, The Organization can not stand [Humanities01]

ទំនុកចិត្ត បង្កើនភាពរឹងមាំនៃ​សម្ព័ន
Without trust, The Organization can not stand

Views 373 5 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream