#ការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុន

124 results of the search.
ARTICLE
ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េរបស់សមាជិកអាតូមីកម្ពុជា 2023
Cambodia
ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េរបស់សមាជិកអាតូមីកម្ពុជា 2023

នេះជាសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េ
របស់​សមាជិក​អាតូមីកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី17​-21 ខែតុលា ឆ្នាំ2023
សូមរីករាយទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏សប្បាយរីករាយមួយនេះ!

Views 27 0 Date of filming
VIDEO
ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី​ឆ្នាំ 2024- Atomy Company Introduction 2024 06 : 38
Cambodia
ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី​ឆ្នាំ 2024- Atomy Company Introduction 2024

ការ​ណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុនអាតូមី​ឆ្នាំ 2024- Atomy Company Introduction 2024
ក្រុមហ៊ុនដែលគោរពគោលការណ៍ចម្បងជាប្រចាំ
ក្រុមហ៊ុនដែលឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវ
ក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនជាមួយអតិថិជន និងចែករំលែកដោយមិនសំចៃ
ក្រុមហ៊ុនដែលមានក្ដីសុបិនចង់ឱ្យអតិថិជនជោគជ័យ
ពួកយើងជាអាតូមីដ

Views 251 24 Date of filming
VIDEO
ការសម្តែងបើកកម្មវិធី|ទីទួលដ៏ខ្ពស់|The summit|សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ 05 : 32
Cambodia
ការសម្តែងបើកកម្មវិធី|ទីទួលដ៏ខ្ពស់|The summit|សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ការសម្តែងបើកកម្មវិធី|ទីទួលដ៏ខ្ពស់|The summit|សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យកូរ៉េ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

[ចម្រៀង] ក្រោន & រ៉ូយ៉ាល់លីដ័រក្លឹប
Soprano Da-ye Park SM Kyung-hee Lee DM Jin-sook Kim DM Yoon-hee Jang SM Jeong-woo Lee
Tenor Terry DM EL SRM Young-jeong Kim Barino Seung-hyun Kim DM

Views 204 5 Date of filming
VIDEO
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី5 នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តតាកែវ 02 : 20
Cambodia
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី5 នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តតាកែវ

កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី5
នៅថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តតាកែវ

Views 87 0 Date of filming
VIDEO
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី4 នៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តព្រះសីហនុ 01 : 50
Cambodia
កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី4 នៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តព្រះសីហនុ

កម្មវិធីA_Plogging របស់អាតូមីកម្ពុជាលើកទី4
នៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញា ឆ្នាំំ2023 នៅខេត្តព្រះសីហនុ

Views 54 0 Date of filming
ARTICLE
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26​ ខែសីហា ឆ្នាំ2023
Cambodia
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26​ ខែសីហា ឆ្នាំ2023

នេះជាកម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជាប្រចាំខែសីហា (Atomy Success Academy Cambodia)
នៅថ្ងៃទី26 ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2023
សូមរីករាយទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

Views 175 0 Date of filming
ARTICLE
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023
Cambodia
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023

កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023Views 133 1 Date of filming
VIDEO
ទិដ្ឋភាពរួមនៃ​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ2023 03 : 43
Cambodia
ទិដ្ឋភាពរួមនៃ​សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ2023

សិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាតូមីកម្ពុជា
(Atomy Success Academy Cambodia)
នៅថ្ងៃទី11 ខែកុម្ភៈ 2023 ដែលមានការចូលរួមមានភ្ញៀវកិត្តិយស​សំខាន់គឺ
លោកស្ថាបនិក បាក់ ហាន់ហ្គីល
និងមានថ្នាក់ដឹកនំាកូរ៉េ អ៊ីមភើរៀលម៉ាស្ទ័រ យូន យង់សង់, រ៉ូយ៉ាល់ម៉ាស្ទ័រ ខ្វន់ យូរី 

Views 230 7 Date of filming
VIDEO
ការសម្តែងពិសេសស្តីអំពីពាក្យស្លោកប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ នៅសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ខែមករា 02 : 46
Cambodia
ការសម្តែងពិសេសស្តីអំពីពាក្យស្លោកប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ នៅសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ខែមករា

នេះជាការសម្តែងពិសេសដ៏លិចធ្លោស្តីអំពីពាក្យស្លោកប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣
គឺ ‘ចាប់ផ្តើមជាថ្មី ឈានទៅរកភាពជោគជ័យមិនចុះចាញ់’និង ‘សមកាលជាសាកល’
នៅលើឆាកសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣
ខែមករា ដែលសម្តែងដោយបុគ្គលិកសាខាកណ្តាលទាំងមូល។

Views 500 12 Date of filming
VIDEO
សេចក្តីស្រឡាញ់ និង​ការចែករំលែក​នៅ​កម្ពុជា-Sharing Love in Cambodia 02 : 03
Cambodia
សេចក្តីស្រឡាញ់ និង​ការចែករំលែក​នៅ​កម្ពុជា-Sharing Love in Cambodia

សេចក្តីស្រឡាញ់ និង​ការចែករំលែក​នៅ​កម្ពុជា
សកម្មភាព​របស់​អង្គការ​មូលនិធិឌ្រីមមី បានសម្រេច​កន្លង​មក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ 2022
Sharing Love in Cambodia
Dreamy Foundation Activity in 2022
Not Success but Service

Views 193 7 Date of filming
VIDEO
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​សមាជិកអាតូមីកម្ពុជាឆ្ពោះ​ទៅកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េ-Atomy Cambodia Success Tour 2023 03 : 37
Cambodia
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​សមាជិកអាតូមីកម្ពុជាឆ្ពោះ​ទៅកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េ-Atomy Cambodia Success Tour 2023

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់​សមាជិកអាតូមីកម្ពុជាឆ្ពោះ​ទៅកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េ
Atomy Cambodia Success Tour 2023
នេះ​ជាកម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍របស់សមាជិកអាតូមីកម្ពុជា
បានធ្វើការទស្សនៈកិច្ចសាខាអាតូមីកូរ៉េ ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។

Views 565 14 Date of filming
VIDEO
ឡានក្រុងព្យាបាលចល័ត កំពុងតែពាំនាំសេចក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ទាំងតំបន់ដែលឡានក្រុងបានទៅដល់ 04 : 55
Cambodia
ឡានក្រុងព្យាបាលចល័ត កំពុងតែពាំនាំសេចក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ទាំងតំបន់ដែលឡានក្រុងបានទៅដល់

ឡានក្រុងព្យាបាលចល័ត កំពុងតែពាំនាំសេចក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្រប់ទាំងតំបន់ដែលឡានក្រុងបានទៅដល់។
ដំណើរនៃការបម្រើដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រលាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់មួយនេះនឹងនៅតែបន្តជារៀងរហូត!

Views 201 36 Date of filming
VIDEO
សិក្ខាសាលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជា 02 : 11
Cambodia
សិក្ខាសាលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជា

សិក្ខាសាលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជា-Atomy Cambodia Center Leaders Workshop
នៅ​ថ្ងៃទី25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន​អាតូមីកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជា
សម្រាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទាំងអស់នៅ​កម្ពុជា នៅ​សណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារីភ្នំពេញ។
 

Views 290 4 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    GLOBAL GSMC