ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

ถามมา-ตอบไป Ep. 11 - ท่านบรรยายจนเลือดกำเดาไหล?!

จำนวนผู้เข้าชม 142 วันที่
พิมพ์
#atomythailand #อะโทมี่ #ท่านประธานปาร์คฮันกิล

กลับมาแล้ว! กับการตอบคำถามแบบตรงไปตรงมา จากท่านประธาน ปาร์ค ฮันกิล!

ไม่มีคะแนนประเมิน
เป็นผู้ประเมินคนแรกสิคะ

ถามมา-ตอบไป Ep. 11 - ท่านบรรยายจนเลือดกำเดาไหล?!

#atomythailand #อะโทมี่ #ท่านประธานปาร์คฮันกิล กลับมาแล้ว! กับการตอบคำถามแบบตรงไปตรงมา จากท่านประธาน ปาร์ค ฮันกิล!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream