ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

Day to Night with Atomy

จำนวนผู้เข้าชม 227 วันที่
พิมพ์
วิดีโอประกวดจากกิจกรรม Day to Night with Atomy
ใน 1 วันคุณใช้ผลิตภัณฑ์อะโทมี่ชิ้นใดบ้าง?

รางวัลอันดับที่ 1 : คุณภัคลดานันท์ ชิตไทนิธิโชคพิธา

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

Day to Night with Atomy

วิดีโอประกวดจากกิจกรรม Day to Night with Atomy ใน 1 วันคุณใช้ผลิตภัณฑ์อะโทมี่ชิ้นใดบ้าง? รางวัลอันดับที่ 1 : คุณภัคลดานันท์ ชิตไทนิธิโชคพิธา

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream