ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

1 วัน ของท่านประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 1,800 วันที่
พิมพ์

ทั้งวันของท่านประธานตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงเข้านอน
จะอยู่กับอะโทมี่มากแค่ไหนกันนะ...?

ท่านประธานอยู่กับอะโทมี่ถึง 100 อย่าง
แล้วคุณล่ะ ! อยู่กับอะโทมี่กี่อย่าง

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

1 วัน ของท่านประธาน

ทั้งวันของท่านประธานตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงเข้านอน จะอยู่กับอะโทมี่มากแค่ไหนกันนะ...? ท่านประธานอยู่กับอะโทมี่ถึง 100 อย่าง แล้วคุณล่ะ ! อยู่กับอะโทมี่กี่อย่าง

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream