ATOMY CHANNEL ประเทศไทย

translation
Home

อะโทมี่กับการมีความหวัง l การบรรยายจากท่านประธาน ปาร์ค ฮันกิล

จำนวนผู้เข้าชม 1,827 วันที่
พิมพ์
ฟังความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอะโทมี่
จนถึงตอนที่เกิดเรื่องราวอย่างปาฏิหาริย์
จนกลายมาเป็นอะโทมี่ที่รู้จักไปทั่วโลก

ที่นี่! กับท่านประธาน!

คะแนนประเมินทั้งหมด 5 / 5

กรุณาประเมินเนื้อหา

อะโทมี่กับการมีความหวัง l การบรรยายจากท่านประธาน ปาร์ค ฮันกิล

ฟังความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอะโทมี่ จนถึงตอนที่เกิดเรื่องราวอย่างปาฏิหาริย์ จนกลายมาเป็นอะโทมี่ที่รู้จักไปทั่วโลก ที่นี่! กับท่านประธาน!

ประเมิน

  • เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในช่วงแรก
  • สามารถศึกษาและทำความรู้จักกับอะโทมี่ได้มากขึ้น
  • และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และทิศทางในการทำธุรกิจมากขึ้น
  • เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอะโทมี่

กรุณาประเมินในแต่ละหมวดหมู่ ด้วยเกณฑ์ พึงพอใจมาก(★★★★★), พึงพอใจ(★★★★☆), ปกติ(★★★☆☆), ไม่พึงพอใจ(★★☆☆☆), ไม่พึงพอใจมาก(★☆☆☆☆)

ขอบคุณสำหรับการประเมิน

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    เข้าสู่ระบบ

    Atomy Stream