#លោកអគ្គនាយក​បាក់​ហានហ្គីល

26 results of the search.
VIDEO
ការណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុន​ (8) 37 : 08
Cambodia
ការណែនាំ​អំពី​ក្រុមហ៊ុន​ (8)

ការណែនាំ​អំពី​ក្រុម​ហ៊ុន (8)
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់​ ហានហ្គីល

Views 14,798 559 Date of filming
VIDEO
៨ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ 01 : 05 : 33
Cambodia
៨ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ

៨ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់  ហានហ្គីល

Views 14,149 323 Date of filming
VIDEO
វិថី​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភាព​ជោគ​ជ័យ (6) 15 : 05
Cambodia
វិថី​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភាព​ជោគ​ជ័យ (6)

វិថី​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភាព​ជោគ​ជ័យ (6)
ធ្វើ​ប​ទ​បង្ហាញ​ដោយ​៖ លោក​អគ្គនាយក បាក់ ហានហ្គីល

Views 6,386 293 Date of filming
VIDEO
ចំនុចសំខាន់ៗនៃពាក្យស្លោក​អាតូមី 09 : 40
Cambodia
ចំនុចសំខាន់ៗនៃពាក្យស្លោក​អាតូមី hot

ចំនុចសំខាន់ៗនៃពាក្យស្លោក​អាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​លោកអគ្គនាយក បាក់ ហានហ្គីល

Views 12,413 232 Date of filming
VIDEO
អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ 30 : 43
Cambodia
អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ

អូតូសេលម៉ាស្ទ័រ
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់  ហានហ្គីល

Views 10,354 221 Date of filming
VIDEO
ចំណុចសំខាន់ៗនៃទស្សនៈវិស័យអាតូមី 07 : 40
Cambodia
ចំណុចសំខាន់ៗនៃទស្សនៈវិស័យអាតូមី

ចំណុចសំខាន់ៗនៃទស្សនៈវិស័យអាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ លោកអគ្គនាយក បាក់ ហានហ្គីល
(ភាពរស់រាន)
រឿងដែលអាក្រក់បំផុតសំរាប់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគឺការធ្វើឲ្យក្រុ​មហ៊ុនរលំ។ ហើយមូលហេតុដែលគម្រាមគម្ហែងក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនោ

Views 7,688 230 Date of filming
VIDEO
ក្តីសុបិន្តនៃភាពជោគជ័យរបស់នាដកថាជីរិត 17 : 01
Cambodia
ក្តីសុបិន្តនៃភាពជោគជ័យរបស់នាដកថាជីរិត

ក្តីសុបិន្តនៃភាពជោគជ័យរបស់នាដកថាជីរិត
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់ ហាន​ហ្គីល

Views 8,611 292 Date of filming
VIDEO
ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខ​អាតូមី 16 : 13
Cambodia
ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខ​អាតូមី

ទម្រង់អាជីវកម្មនាំមុខ​អាតូមី
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ លោក​ស្ថាបនិក​ បាក់ ហាន់ហ្គីល

Views 6,463 265 Date of filming
VIDEO
ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន 26 : 56
Cambodia
ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់  ហានហ្គីល

Views 7,304 155 Date of filming
VIDEO
ជ្រើសយកពីរក្នុងជំរើសពីរ 30 : 06
Cambodia
ជ្រើសយកពីរក្នុងជំរើសពីរ

ជ្រើសយកពីរក្នុងជំរើសពីរ
ចក្ខុវិស័យ​ធ្វើ​បទបង្ហាញដោយ​លោក​ស្ថាបនិក បាក់ ហានហ្គីល

Views 3,556 126 Date of filming
VIDEO
ភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តី​សុច្ចរិតគឺជាយុទ្ឌសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុត 13 : 24
Cambodia
ភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តី​សុច្ចរិតគឺជាយុទ្ឌសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុត

ភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តី​សុច្ចរិតគឺជាយុទ្ឌសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុត
ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ដោយ​៖ លោក​អគ្គ​នាយក​ បាក់​ ហាន​ហ្គីល

Views 5,285 177 Date of filming
VIDEO
គុណ​ភាព​ល្អ​ផ្តាច់​ តម្លៃ​ល្អ​ផ្តាច់ និង​​គោល​ដៅ​ល្អ​ផ្តាច់ 10 : 49
Cambodia
គុណ​ភាព​ល្អ​ផ្តាច់​ តម្លៃ​ល្អ​ផ្តាច់ និង​​គោល​ដៅ​ល្អ​ផ្តាច់

គុណ​ភាព​ល្អ​ផ្តាច់​ តម្លៃ​ល្អ​ផ្តាច់ និង​​គោល​ដៅ​ល្អ​ផ្តាច់
ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ដោយ​៖ លោក​អគ្គ​នាយក​ បាក់​ ហាន​ហ្គីល

Views 2,788 65 Date of filming
VIDEO
ជិវិតដែលមានតុល្យភាព និងនាដកថានៃជីវិត 01 : 01 : 13
Cambodia
ជិវិតដែលមានតុល្យភាព និងនាដកថានៃជីវិត

ជីវិតដែលមានតុល្យភាព និងនាដកថានៃជីវិត
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់  ហានហ្គីល

Views 5,773 120 Date of filming
VIDEO
ការ​ណែ​នាំ​អំ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន 34 : 14
Cambodia
ការ​ណែ​នាំ​អំ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន hot

ការ​ណែ​នាំ​អំ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន
ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ដោយ៖ លោក​អគ្គនាយក​ បាក់​ ហានហ្គីល

Views 4,504 99 Date of filming
VIDEO
ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន 35 : 42
Cambodia
ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

វីដេអូការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់  ហានហ្គីល

Views 4,512 38 Date of filming
VIDEO
នាដកថានៃជីរិត 01 : 11 : 29
Cambodia
នាដកថានៃជីរិត

នាដកថាជីវិត
ធ្វើបទបង្ហាញដោយ​៖ លោកអគ្គនាយក​ បាក់  ហានហ្គីល

Views 3,827 56 Date of filming
VIDEO
ក្តីសុបិន្តនៃ​ភាពជោគជ័យរបស់​នាដកថាជីវិត​-Dream of Success and Life Scenario 17 : 00
Cambodia
ក្តីសុបិន្តនៃ​ភាពជោគជ័យរបស់​នាដកថាជីវិត​-Dream of Success and Life Scenario

ក្តីសុបិន្តនៃ​ភាពជោគជ័យរបស់​នាដកថាជីវិត
ធ្វើ​បទ​បង្ហាញដោយលោក​ស្ថាបនិក​ បាក់ ហាន់ហ្គីល
Successfully of Life Scenario
Present by Ph.D. Park Han-Gill, Chairman

Views 1,123 82 Date of filming

인터넷 익스플로러 사용자는 [도구]-[호환성보기] 를 클릭하여 호환성보기를 해제하여 주시기 바랍니다.

    LOG IN

    Atomy Stream